הרשמה וטפסים לעונת 21/22
נהלי רישום

בקשת הנחה

רישום לחוגים השונים באגודת הספורט

קול קורא למדריכים חדשים

תכנית שנתית להעסקת אנשים עם מוגבלויות

ועדת תקשורות נגישות:
"העמותה מודיעה בזאת כי במסגרת הליך הזמנה להציע הצעות למתן שירותי סקר, תכנון אדריכלי, ייעוץ ופיקוח נגישות בבריכת שרונית וקאנטרי רמת-השרון החליטה ועדת ההתקשרויות של העמותה לבחור בהצעת ס.מ פורמה אדריכלים ויועצים בע"מ אשר עומדת על סך של 175,000 ₪ (בתוספת מע"מ) כזוכה בהליך. ההצעה האמורה עומדת בכל תנאי ההליך וכמו כן היא ההצעה הזולה ביותר אשר הוגשה במסגרתו."